maanantai 8. tammikuuta 2018

Rannat/ Beaches/ Берег острова

Rannat

Luonto itse muovaa ympäristön kauniiksi. Mutta me olemme jatkaneet Luojan luomistyötä sillä ajatuksella, että aina löytyy tilaa pienille parannuksille.

Beaches

Nature itself molds the environment beautiful. But we have continued the creating work of the Creator with the idea, that there is allways space for little improvements!

Берег острова

Сама природа формирует окружающую среду очень красиво. Но мы продолжили творение Творца с мыслью, что всегда есть место для небольших улучшений!tiistai 12. joulukuuta 2017

Jääkauden merkit saaressa/ Signs of Ice Age on the Island/ Признаки ледникового периода на острове

Jääkauden merkit saaressa

Noin 12.000 vuotta sitten saari oli vielä kahden kilometrin paksuisen jään peitossa. Ilmaston lämmetessä jää suli ja noin 9.000 vuotta sitten saari tuli uudelleen muokattuna esille jään alta. Idän puoleinen ranta on jyrkkää louhikkoa, mutta vastakkainen ranta lännen suuntaan on tasaista, kaunista ja sileää kallioita. Syynä on jää, joka siloitti kalliot laajentuessaan, mutta vain siltä puolelta saarta, mistä jää tuli. Jäämassan ja kallion väliin jäi soraa ja vettä, jotka hiljalleen rouhivat ja hioivat tulosuunnan kalliot. Jään vetäytymisvaiheesta puolestaan muistuttaa vedessä aivan rannassa seisova n. 5 metriä korkea siirtolohkare. Jää oli kuljettanut lohkaretta mukanaan ja kun jää oli sulanut,  lohkare oli tippunut paikoilleen. Luonnon muistomerkki siis sekin.

Signs of Ice Age on the Island

About 12,000 years ago the island was still covered by a 1,5 miles thick ice. When the climate warmed up, ice melted away and about 9,000 years ago the island came out of ice. It had a new shape, formed by ice. The east side of the island is a steep cliff, but westward there are smooth and beautiful cliffs. Smooth cliffs are only to direction where the ice came from. Rock was polished by sand and water that was crushing hundreds of years between ice and rock. There is also a memory  from the time when ice was melting away: A big boulder that was carried by the ice, dropped to the place where it stands now, just on the beach. It is 5 meters high and for us a natural monument of history.

Признаки ледникового периода на острове

Около 12 000 лет назад остров был покрыт льдом толщиной в 2 км. Когда климат прогрелся, лед растаял, и около 9 000 лет назад остров получил свою форму, образованную льдом. Восточная сторона острова - крутой обрыв, но на западе, отгуда лед пришел, есть гладкие красивые скалы. Когда лед растаял, большой валун, который носил лед, упал до того места, где он стоит сейчас, прямо на пляже. Он высотой 5 метров и всегда напоминает нам об истории.
perjantai 17. marraskuuta 2017

Marraskuu/ November/ Ноябрь

Syksy on vuoden kaunein aika saaressa. Ruskan värjäämät puut heijastuvat tyynestä veden pinnasta, ilma on kirkas ja kuulas. Ilta tulee aikaisin, mutta pimeys on pehmeää ja leppeää. Rannan valot hohtavat kauas ja heijastuvat tummasta vedestä. Mutta marraskuussa se kaikki on ohi. Sataa, on harmaata ja kylmää. Luonto on kuollutta eikä lumi ole vielä tuonut valoa. Marraskuu on luopumisen aikaa paitsi luonnolle myös saaren asukkaille. Mökki laitetaan talviteloille, vesi katkaistaan, sisälle laitetaan lämpö ja veneet nostetaan talvisäilöön. Mutta ilman luopumista ei synny uutta, ilman marraskuuta ei ole toukokuuta. Kyllä, jin ja jang sen kiteyttävät! Kyllä, rakastamme marraskuuta!

Autumn is the most beautiful time in the island. The browned trees are reflected from the calm water surface, the air is bright and light. Evenings come early, but the darkness is soft and gentle. Lights at the beach glow far and reflect from the dark water. But in November it's all over. Rain, all gray and cold. Nature is dead and snow has not yet brought light. November is the time to give out not only for nature but also for the inhabitants of the island. The cottage is prepaired for winter, water is cut off, heat is turned on inside the cottage and boats are lifted to the winter shelter. But without giving up there would not be place for new, without November there would’t be May. Yes, it is yin and yang! Yes, we love November!

Осень -  это самое прекрасное время на острове. Величавые деревья, как древние волхвы, отражены от спокойной водной поверхности, воздух яркий и светлый. Вечера наступают рано, но темнота мягкая и нежная. Огни на берегу сияют далеко и отражаются от темной воды. Но в ноябре увы все зкончено. Дождь,  серость и мрачный, промозглый холод. Природа мертва и снег еще не принес свет. Ноябрь - это время, чтобы к зиме готовится не только природа,  но и обитатели острова. Дом готовится к зиме, вода отключается, включается обогрев, а катера следуют к зимней стоянке. Но, не сдавшись, не было бы места для нового, без Ноября не было бы мая. Да, это инь и ян! Да, мы любим Ноябрь!